Regulamin Mr. Bear Poland 2024

Regulamin obowiązujący w tegorocznych wyborach Mr. Bear Poland. 

§1.

Organizatorem wyborów Mr. Bear Poland 2024 są pomysłodawcy wyborów w Polsce i właściciele marki Mr. Bear Poland czyli Mr. Bear Poland Team oraz Stowarzyszenie Bears of Poland.

§2.

Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach i zgłosić się jako kandydaci do tytułu Mr. Bear Poland muszą spełniać wszystkie następujące warunki:

 1. być osobą pełnoletnią w momencie wyborów,
 2. być przedstawicielem płci męskiej,
 3. porozumiewać się bez przeszkód w języku polskim,
 4. identyfikować się jako “bear” w środowisku LGBTQA.

§3.

Aby zostać kandydatem w wyborach Mr. Bear Poland, należy w terminie do 17 września 2023 roku do godziny 23:59:
– poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz własnoręcznie podpisać,
– oraz wypełnić kwestionariusz osobowy online pod adresem: https://forms.gle/2cwEWKty1gHSqugW8,
– oraz przesłać skan bądź wyraźne zdjęcie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi zdjęciami wskazanymi przez Organizatorów w §4 na adres e-mail mrbearpoland@gmail.com.

Kandydat musi zachować oryginał formularza zgłoszeniowego i dostarczyć go Organizatorom najpóźniej w pierwszym dniu wyborów.

§4.

 • Kandydat zobowiązany jest do przesłania co najmniej trzech zdjęć:
  1. pierwsze zdjęcie powinno obejmować twarz kandydata (prosty kadr, w miarę możliwości bez uciętych włosów),
  2. drugie zdjęcie powinno obejmować całą postać,
  3. trzecie zdjęcie powinno obejmować całą postać lub od pasa w górę, prezentujące nagą bądź odsłoniętą klatkę piersiową.
 • Przesyłając zdjęcia kandydat potwierdza, że jest ich prawnym właścicielem i organizator wyborów Mr. Bear Poland może je wykorzystać w celu umieszczenia na stronie internetowej w formie listy kandydatów, a także na materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, plakaty, bannery w celu promowania imprezy przez media i lokale, które objęły patronat nad imprezą.

§5.

Informacje odnośnie zakwalifikowania się do wyborów, zostaną przesłane do Kandydatów przez Organizatorów do 2 października danego roku wyborczego, na podany adres kontaktowy, bądź zostaną przekazane telefonicznie.

§6.

 1. Wypełnienie i podpisanie zgłoszenia uczestnictwa w wyborach Mr. Bear Poland jest jednocześnie zgodą na ewentualne wielokrotne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku danej osoby, utrwalonego na zdjęciach i filmach przed wyborami, podczas ich trwania oraz po ich zakończeniu, przez Organizatora w celach związanych z promowaniem i organizacją wyborów Mr Bear Poland.
 2. Wygrana w wyborach oznacza automatyczną zgodę na wielokrotne wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku laureata przez Organizatora.

§7.

 1. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do wyborów, zobowiązują się do przybycia w dniach trwania wyborów do Poznania do miejsc wskazanych przez Organizatora i wzięcia czynnego udziału w wyborach o tytuł Mr. Bear Poland.
 2. Przez czynny udział w wyborach rozumie się:
  1. podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez Organizatora harmonogramowi imprezy,
  2. punktualne stawianie się w określonym czasie w wyznaczonych miejscach w trakcie trwania wyborów na prośbę organizatorów,
  3. odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania,
  4. odpowiadanie rzetelnie na pytania jury zadawane również poza sceną,
  5. przygotowanie wcześniej krótkiej prezentacji swojej osoby na około 45-60 sekund,
  6. przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

§8.

Kandydaci zobowiązani się do odebrania przyznanych tytułów i nagród. Nagrody związane z wyborami Mr. Bear Poland są adresowane do zwycięzców i są niezbywalne na rzecz osób trzecich.

§9.

Każdy kandydat otrzyma darmowy bilet wstępu na całą imprezę związaną z wyborami Mr. Bear Poland. Tym samym w okresie trwania wyborów będzie miał darmowy wstęp do klubu / lokalu wskazanego przez Organizatora.

§10.

Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.

§11.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez osoby nagrodzone w trakcie trwania wyborów.

§12.

 1. W trakcie trwania wyborów zostaną przyznane dwa tytuły. Tytuł Mr. Bear Poland oraz tytuł vice Mr. Bear Poland. 
 2. Tytuły przyznawane są na podstawie trzech składowych:
  1. pierwszą składową jest wynik głosowania zdalnego, czyli głosy oddawane są online na stronie mrbearpoland.eu w terminie od ogłoszenia głosowania do 20 października 2023 do godz. 12:00.
  2. drugą składową jest wynik głosowania osób zebranych w lokalu w czasie wyborów. Każdy z gości otrzyma kartę do głosowania, którą będzie musiał zdeponować w urnie przed rozpoczęciem obrad Jury.
  3. trzecią składową jest głosowanie członków Jury. Każdy z członków Jury musi ocenić kandydatów we wskazanych przez Organizatorów kategoriach, na specjalnej karcie do głosowania.
 3. Te trzy składowe dodawane są do siebie ustalając kolejność kandydatów na podium. Jeżeli dochodzi do remisu, decydujący głos ma Jury.
 4. Kandydat, który zajął pierwsze miejsce otrzymuje tytuł Mr. Bear Poland, i będzie piastował ten tytuł przez najbliższy rok, aż do kolejnych wyborów.
 5. Kandydat, który zajął drugie miejsce zdobędzie tytuł vice Mr. Bear Poland, i będzie piastował ten tytuł przez najbliższy rok, aż do kolejnych wyborów.

§13.

Zgodnie z podpisaną umową patronat nad Laureatami Wyborów Mr. Bear Poland obejmie Stowarzyszenie Bears of Poland.

§14.

Organizator wyborów Mr. Bear Poland zastrzega sobie możliwość doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu wyborów. Wszelkie zmiany regulaminu będą dostępne na stronie mrbearpoland.eu.

§15.

Zdobywcy oficjalnych tytułów Mr. Bear Poland i Vice Mr. Bear Poland, będą mieli następujące prawa i obowiązki:

 1. Oficjalne reprezentowanie polskiej społeczności Bears na wszystkich imprezach w Europie i na świecie aż do następnych wyborów Mr. Bear Poland.
 2. Aktywne szerzenie tolerancji i idei przyświecającej ruchowi Bears w Polsce i na świecie.
 3. Uczestnictwo w organizowanych przez Stowarzyszenie Bears of Poland spotkaniach ruchu Bears w Polsce, prezentując zwycięskie szarfy. Uczestnictwo w spotkaniach dla zwycięzców jest darmowe.
 4. Aktywizację społeczności Bears w Polsce.
 5. Prowadzenie swoich fanpage’ów Mr. Bear Poland 2024 lub/oraz Vice Mr. Bear Poland 2024 na portalu społecznościowym Facebook – w gestii Laureatów pozostaje czy będą chcieli prowadzić oddzielne fanpage czy też będą prowadzić jeden wspólny.
 6. Członkostwo w jury w kolejnych wyborach Mr. Bear Poland.
 7. Bezpłatne członkostwo w Stowarzyszeniu Bears of Poland, po wypełnieniu deklaracji. Jeżeli zdobywca tytułu już jest czynnym członkiem Stowarzyszenia, jego członkostwo zostanie bezpłatnie przedłużone o dodatkowy rok.

§16.

W przypadku działania na szkodę Organizatora lub okazywania i propagowania mowy nienawiści przez Laureata, Organizator ma prawo do odebrania tytułu oraz żądania zwrotu nagród lub wpłaty ich równowartości na wskazane przez Organizatora cele charytatywne.

§17.

Wybory służą ogólnej integracji sympatyków i społeczności „bears”. Powinny przebiegać w duchu przyjacielskiego współzawodnictwa z zastosowaniem zasad fair play. Osoby rażąco łamiące tą zasadę mogą być zdyskwalifikowane poprzez Organizatorów.

Komentarze i propozycje zmian w regulaminie na przyszłe konkursy możecie przesyłać do nas na nasze adresy mailowe: 

Mr. Bear Poland

Bears of Poland

Woof!

Scroll to Top