REGULAMIN A.D. 2013

Zweryfikowaliśmy założenia jakie przyświecały nam przy poprzednich wyborach też dzięki Wam i Waszym cennym uwagom. Po długich wewnętrznych rozważaniach prezentujemy wynik naszej pracy czyli…
Regulamin wyborów obowiązujący w corocznych wyborach Mr. Bear Poland.

Regulamin wyborów

1. Aby wziąć udział w wyborach Mr. Bear Poland, należy przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy ze zdjęciami w terminie wskazanym danego roku przez organizatorów na adres e-mail mrbearpoland@gmail.com

2. Kandydaci biorący udział w wyborach muszą spełniać następujące warunki:

• musi być przedstawicielem płci męskiej
• musi być osobą pełnoletnią w momencie wyborów
• musi móc porozumiewać się bez przeszkód w języku polskim
• musi posiadać owłosienie na ciele – przynajmniej na klatce piersiowej

3. Kandydat zobowiązany jest do przesłania co najmniej trzech zdjęć:
• Pierwsze zdjęcie powinno obejmować twarz kandydata
• Drugie zdjęcie powinno obejmować całą postać
• Trzecie zdjęcie powinno obejmować całą postać lub od pasa w górę, prezentujące nagą bądź odsłoniętą klatkę piersiową

Przesyłając zdjęcia kandydat potwierdza, że jest ich prawnym właścicielem i organizator wyborów Mr. Bear Poland może je wykorzystać w celu umieszczenia zdjęć na stronie w formie listy kandydatów, a także na matariałach promocyjnych takich jak ulotki, plakaty, bannery w celu promowania imprezy przez media i lokale, które objęły patronat nad imprezą.

4. Informacje odnośnie zakwalifikowania się do wyborów zostaną przesłane do Kandydatów przez organizatorów do 01.10 danego roku wyborczego na podany adres kontaktowy bądź zostaną przekazane telefonicznie.

5. Wypełnienie i podpisanie zgłoszenia uczestnictwa w wyborach Mr. Bear Poland jest jednocześnie zgodą na ewentualne wielokrotne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku danej osoby, utrwalonego na zdjęciach i filmach podczas wyborów, przed i po nich, przez Organizatora w celach związanych z promowaniem i organizacją wyborów Mr Bear Poland. Wygrana w wyborach oznacza automatyczną zgodę na wielokrotne wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku laureata przez Organizatora.

6. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do wyborów zobowiązują się do przybycia w dniach trwania wyborów do Poznania do klubów wskazanych przez Organizatora i wzięcia czynnego udziału w wyborach o tytuł Mr. Bear Poland. Przez czynny udział w wyborach rozumie się:

• Podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez organizatorów harmonogramowi imprezy
• Punktualne stawianie się w określonym czasie w wyznaczonych miejscach w trakcie trwania wyborów na prośbę organizatorów
• Odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania
• Odpowiadanie rzetelnie na pytania jury zadawane również poza sceną
• Przygotowanie wcześniej krótkiej prezentacji swojej osoby na około 30 sekund
• Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu

7. Kandydaci zobowiązani się do odebrania przyznanych tytułów i nagród. Nagrody związane z wyborami Mr. Bear Poland są adresowane do zwycięzców i niezbywalne na rzecz osób trzecich.

8. Każdy kandydat otrzyma darmowy bilet wstępu na całą imprezę związaną z wyborami Mr. Bear Poland. Tym samym w okresie trwania wyborów będzie miał darmowy wstęp do klubu / lokalu wskazanego przez organizatorów.

9. Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.

10. Stowarzyszenie Bears Of Poland nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez zwycięzców.

11. W trakcie trwania wyborów zostanie przyznany tytuł Mr. Bear Poland. Tytuł główny przyznany zostanie na podstawie trzech składowych. Pierwszy to wyniki głosowania w Internecie oraz drogą sms-ową. Drugi to reakcja osób zebranych w czasie wyborów. Trzeci to oczywiście głosowanie jury. Średnia warzona z tych trzech składowych wyłoni nam naszego rodzimego Mr. Bear Poland, który będzie piastował ten tytuł przez najbliższy rok aż do ponownych wyborów. Drugi z kandydatów według zdobytych głosów zdobędzie tytuł vice Mr. Bear Poland.

12. Organizator wyborów Mr. Bear Poland 2012 zastrzega sobie możliwość doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu wyborów. Wszelkie zmiany regulaminu będą dostępne na stronie www.mrbearpoland.eu

Prawa i obowiązki

1. Zdobywcy oficjalnego tytułu Mr. Bear Poland będzie miał prawo oficjalnego reprezentowania polskiej społeczności Bears na wszystkich imprezach w Europie i na świecie przez kolejny rok. Aż do następnych wyborów Mr. Bear Poland.

2. Aktywne szerzenie tolerancji i idei przyświecającej ruchowi Bears w Polsce i na świecie.

3. Uczestnictwo w organizowanych przez Stowarzyszenie Bears Of Poland spotkaniach misiowych w zwycięskich szarfach.

4. Aktywizacja społeczności Bears w Polsce

5. Członkostwo w jury w kolejnych wyborach Mr. Bear Poland.

Komentarze możecie przesyłać do nas na nasze adresy mailowe:
Mr. Bear Poland

Dodaj komentarz

Scroll to Top